Публічна оферта

про надання інформаційно-посередницьких послуг
Компанія UBERDRIVE, в особі належним чином зареєстрованої відповідно до законодавства України Фізичної особи-підприємця Щербини Ю.В. № ЄДРПОУ: ‎3141520619, іменоване надалі - «СТОРОНА 1», з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційно-посередницьких послуг (далі - Договір) з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:
Преамбула
Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційно-посередницьких послуг. Зазначений Договір є публічним.

СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від отримання послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1.

Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
Терміни та визначення
1.1. Послуги – інформаційно-посередницькі послуги , що надаються Стороною 1 Стороні 2 та зазначені в даному Договорі.

1.2. Клієнт - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги з перевезення пасажирів через Програмний комплекс .

1.3. Замовлення - доручення на надання послуг з перевезення клієнтів і їх багажу при необхідності, структуроване по необхідним реквізитам: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення і т.д.

1.4. Програмний комплекс - це мобільний додаток , який включає в себе сукупність даних, обладнання, програмних засобів, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли від клієнтів, і розрахунку вартості таких послуг .

1.5. СТОРОНА 1 – фізична-особа підприємець, яка має статус посередника за законодавством України та діє самостійно, чи із залученням третіх осіб, надаючи Стороні 2 комплексну послугу щодо інформаційного та організаційного її забезпечення в сфері користування Програмним комплексом і проведення всіх необхідних розрахунків відповідно до цього Договору.

1.6. СТОРОНА 2 - фізична або юридична особа, яка користується інформаційно-посередницькими послугами СТОРОНИ 1 та використовує Програмний комплекс. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням Програмного комплексу та розуміє, що Сторона 1 виконує виключно інформаційно-посередницькі послуги згідно умов даного Договору.

1.7. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладено на Веб-сайті СТОРОНИ 1 і в Мобільному додатку СТОРОНИ 1), адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

1.8. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов даної Публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом прийняття даних умов СТОРОНОЮ 2 на сайті СТОРОНИ 1 при вході в особистий кабінет. СТОРОНА 2 не може користуватися функціями особистого кабінету, без Акцептування даної публічної оферти. В той же час, користування Програмним комплексом, виконання Замовлень або користування Особистим кабінетом означає згоду СТОРОНИ 2 із умовами Договору, у тому числі зі змінами та доповненнями умов, що внесені на момент будь-якої із вказаних дій СТОРОНИ 2.

1.9. Особистий кабінет - програмне забезпечення СТОРОНИ 1, яке призначене для інформування СТОРОНИ 2 про виконані поїздки, поточний баланс, інформацію про Програму лояльності UDRIVE та інше.

1.10. Баланс - сума, яка відображає загальний заробіток СТОРОНИ 2 за вирахуванням вартості послуг СТОРОНИ 1 на момент оновлення даних з програмного комплексу.

1.11. Мобільний додаток - програмний комплекс СТОРОНИ 1, що дозволяє СТОРОНІ 2 отримувати доступ до Особистого кабінету та інших функцій із мобільних пристроїв.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. СТОРОНА 1 зобов'язується самостійно чи із залученням третіх осіб надавати СТОРОНІ 2 спектр інформаційно-посередницьких послуг, перерахованих в даному розділі, а СТОРОНА 2 зобов'язується оплачувати ці послуги.

2.2. СТОРОНА 1 зобов'язується надавати СТОРОНІ 2 наступний об'єм послуг:

2.2.1. За допомогою відповідного програмного комплексу передавати замовлення від зацікавлених Клієнтів, направляти СТОРОНУ 2 за маршрутом, надавати інформацію про Клієнта та визначати обов'язкову для СТОРОНИ 2 ціну замовлення ;

2.2.2. Навчання СТОРОНИ 2, щодо найбільш ефективного способу користування програмним комплексом;

2.2.3 У разі отримання від третьої Сторони грошових коштів для передачі СТОРОНІ 2, переводити належні їй грошові кошти, за вирахуванням винагороди СТОРОНИ 1, в якості посередника.

2.2.4 Інші послуги, прямо чи опосередковано направлені на максимально ефективне використання СТОРОНОЮ 2 програмного комплексу.

2.3. У випадках, коли розмір винагороди СТОРОНИ 1 перевищує суму коштів, що передається СТОРОНІ 2 від Третьої Сторони згідно п.2.2.3, СТОРОНА 2 зобов'язується оплачувати послуги СТОРОНИ 1 шляхом перерахування посередницької винагороди через особистий кабінет СТОРОНИ 2, за допомогою міжнародних платіжних систем, запропонованих в особистому кабінеті або в мобільному додатку СТОРОНОЮ 1.

2.4. Момент акцепту даної публічної оферти, згідно п.1.8 даного Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір укладається шляхом акцепту публічної оферти, має юридичну силу, відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України і являється рівнозначним Договору, підписаному СТОРОНАМИ особистими підписами.

2.5. Інші умови надання Послуг зазначені у Правилах надання послуг, розміщених на офіційному сайті СТОРОНИ 1 (www.uberdrive.com.ua ) та є обов'язковими для Сторін.
Обов'язки сторін
3.1 СТОРОНА 1:

3.1.1 СТОРОНА 1 зобов'язується своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені даним Договором.

3.1.2 Надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу в Програмний комплекс та блокувати даний доступ у разі наявної заборгованості СТОРОНИ 2 перед СТОРОНОЮ 1 у розмірі, визначеному СТОРОНОЮ 1 в особистому кабінеті та/або Мобільному додатку СТОРОНИ 1. Разблокування відбувається не раніше моменту погашення заборгованості в повному обсязі СТОРОНОЮ 2 та виникнення позитивного платіжного Балансу.

3.1.3 Надавати СТОРОНІ 2 можливість користування знижками, бонусами та привілеями, на послуги що надаються Третіми Сторонами за сприяння СТОРОНИ 1 (далі "Програма лояльності")у разі виконання СТОРОНОЮ 2 умов доступу до використання такої Програми, визначених СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку.

3.2. СТОРОНА 2:

3.2.1. СТОРОНА 2 зобов'язується бути максимально коректною та ввічливою з клієнтами; утримувати автомобіль в технічно справному стані; дотримуватися правил дорожнього руху; виконувати необхідні вимоги, пов'язані з експлуатацією автомобіля, в тому числі мати при собі необхідні документи на автомобіль, права на управління, страхові документи.

3.2.2. Самостійно нести відповідальність за шкоду завдану третіми особами при здійсненні своєї діяльності.

3.2.3. Своєчасно і в належному розмірі оплачувати послуги СТОРОНИ 1.

3.2.4 СТОРОНА 2 зобов'язана самостійно та своєчасно вносити та перевіряти свої платіжні данні. У разі неотримання платежу негайно повідомити про це СТОРОНУ 1

3.2.5. Особливості регулювання відносин при виникненні заборгованності (від'ємного балансу) в Особистому кабінеті СТОРОНИ 2. Баланс може бути від'ємним у разі перевищення сум комісійного збору СТОРОНИ 1 над фактичним заробітком СТОРОНИ 2 в програмному комплексі. У разі досягнення Балансом СТОРОНИ 2 від'ємного значення в розмірі , визначеному СТОРОНОЮ 1, СТОРОНА 2 зобов'язана щонайшвидше погасити дану заборгованість. СТОРОНА 1 має право попередньо отправити на зареєстрований контактний номер телефону СТОРОНИ 2 текстове повідомлення або push-повідомлення у мобільному додатку з поточною сумою від'ємного Балансу і сумою при якій аккаунт СТОРОНИ 2 та доступ в Програмний комплекс, а крім того карта Програми Лояльності / знижки на паливо/інші бонусні та знижкові програми будуть активовані. Визначення суми при якій СТОРОНА 1 залишає за собою право на деактивацію доступу до Програмного комплексу і т.і. залишається на розсуд СТОРОНИ 1. Аккаунт в Програмному комплексі активовується у разі позитивного Балансу СТОРОНИ 2. Час на активацію акаунта СТОРОНИ 2 визначається СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку, але зазвичай не перевищує 30 хвилин з моменту змінення балансу на позитивний.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг СТОРОНИ 1 за даним Договором складає 10% від суми загального заробітку СТОРОНИ 2, яка вказана у відповідному Програмному комплексі та/або в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 в графі «Загальна сума доходів» або в графі з іншою аналогічною назвою, що показує загальну суму, яку СТОРОНА 2 заробила за 1 поїздку/день/тиждень, незалежно від форми оплати, та враховуючи усі додаткові до тарифу нарахування та бонуси.

4.2. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали, типу iBOX або подібних чи безготівковим шляхом,за допомогою платіжних електронних систем на банківський рахунок СТОРОНИ 1, або шляхом вирахуванням винагороди СТОРОНИ 1 із суми, отриманої від третьої Сторони для передачі СТОРОНІ 2 .

4.3. У будь-якому разі, якщо платіжна система вимагає додаткових комісій за здійснення платежу , то дана комісія здійснюється за рахунок СТОРОНИ 2.


4.4. Сторони проводять взаєморозрахунки за вказаними у Договорі реквізитами щоденно, але тільки у разі виникнення від'ємного Балансу у Сторони 2. У разі, якщо Баланс Сторони 2 позитивний, Сторони зобов'язані виконати взаєморозрахунки не пізніше останнього робочого дня тижня, що слідує за розрахунковим.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
5.1. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї зі сторін своїх обов'язків.

5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті СТОРОНИ 1 і Мобільних додатках, в будь-якому разі , якщо СТОРОНА 2 зайшла в особистий кабінет та/або мобільний додаток, погодившись з умовами Договору, нова редакція вважається погодженою СТОРОНОЮ 2 в повному обсязі та без застережень .
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання та/чи неналежне виконання зобов'язань згідно даного Договору, СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

6.2 СТОРОНА 2 признає і погоджується з тим, що СТОРОНА 1 не являється його податковим агентом щодо жодних податків та зборів, які стягуються на території України, відповідно до чинного законодавства України.

6.3 СТОРОНА 2 визнає і погоджується з тим, що СТОРОНА 1 не надає жодних транспортних послуг, не являється транспортною компанією чи пасажирським перевізником.

6.4 СТОРОНА 1 не несе будь-якої відповідальності по відношенню до будь-яких послуг, які надаються СТОРОНОЮ 2 третім особам, в тому числі Клієнтам.

6.5 Сторони погоджуються з тим, що даний Договір не є трудовим договором чи договором підряду і що СТОРОНА 1 надає виключно комісіонерські послуги СТОРОНІ 2 за винагороду.

6.6 У разі , якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по оплаті послуг СТОРОНИ 1, згідно Договору , СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов'язується на протязі 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про необхідність оплати , виплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, що була прострочена.

6.7 У разі , якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по оплаті послуг СТОРОНИ 1, згідно Договору , СТОРОНА 1 має право без попередження блокувати доступ в аккаунт СТОРОНІ 2 та припинити надавати послуги СТОРОНІ 2, в тому числі блокувати надання знижок та привілеїв за системами лояльності до повного погашення заборгованості, а у разі прострочення більше ніж на 14 календарних днів, також стягнути штраф у розмірі 200% від суми заборгованості та внести боржника до офіційного Єдиного Реєстру Боржників України https://erb.minjust.gov.ua/ та/або до Чорного списку кредитних історій України.

6.8 Блокування доступу в аккаунт СТОРОНІ 2 та припинення надання їй послуг, згідно даного Договору по причинам, зазначеним в п. 6.7. Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання своїх зобов'язань по оплатам, по яким виникла заборгованість у СТОРОНИ 2 до повного їх виконання.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спори, конфлікти чи вимоги, які виникають з даного Договору чи стосуються його, а також порушення, припинення чи неточності повинні бути врегульовані шляхом переговорів між Сторонами, якщо це можливо.

7.2 Якщо сторони не досягли згоди у спорах та протиріччях шляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до норм чинного законодавства України.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. СТОРОНА 2 - фізична особа, приймаючи умови даного Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 її персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє по своїй волі і в своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, прізвище, електронну адресу, телефон та інша інформація, що стосується СТОРОНИ 2, а також наступні персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2 як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри і настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання даного Договору для здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення ( в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавством.

8.2. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена в застосуванні способів їх обробки.

8.3. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні співробітникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА 1 не продає та не розголошує персональні дані третім особам без необхідності за винятком випадків, передбачених цією Угодою та / або Положенням про конфіденційність. Зокрема. СТОРОНА 1 може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних СТОРОНИ 2. Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані СТОРОНИ 2 для інших цілей. СТОРОНА 1 також передає персональні дані СТОРОНИ 2 в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності СТОРОНИ 1 і третіх осіб.

8.4. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Також укладенням даного Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий і зрозумілий.
Інші положення
9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою my.uberdrive.com.ua і у Мобільному додатку. Договір набуває чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті СТОРОНИ 1 і Мобільному додатку, для СТОРОНИ 2 - з моменту його акцептування.

9.2. Договір може бути укладений з будь-яким фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю, і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-яким юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якого іншого держави або міжнародними нормами.

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місце знаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його складанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчості і підсудності.

9.6. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (в тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 і СТОРОНОЮ 2, і / або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору будуть оголошені недійсними або не забезпеченими позовною давністю, всі інші положення та умови залишаються дійсними і забезпеченими позовною давністю. Всі такі недійсні або не забезпечені позовної давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю і відображати наміри Сторін.

9.8. База даних, яка формується в результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, в тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
СТОРОНА 1

Компанія UBERDRIVE

ФОП Щербина Ю.В.

Платіжні дані:

Найменування банку: ПАТ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ: ‎3141520619
МФО: 320649
р/р № ‎26007037650923

Телефон:
‎+38 0953921234
‎+38 0983941234
‎+38 0633281234

email: [email protected]
сайт: uberdrive.com.ua

Facebook: facebook.com/uberdrivecomua
Instagram: instagram.com/uberdrivecomua